Консултации за саниране на сгради

Предоставяме и консултации за саниране на сгради по програмите "Енергийно Обновяване на българските домове" по схема BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни сгради" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013